Close
Type at least 1 character to search
Back to top

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego w domenie malgokotlonek.com

Właścicielem sklepu internetowego jest:
Małgorzata Kotlonek z siedzibą w Radomiu ul. Wstępna 34/1 , wpisana do CEIDG pod numerem NIP 9482202645

ING Bank Śląski S.A
PL 40 1050 1793 1000 0023 1116 0374 PLN
e-mail:  kontakt@malgokotlonek.com

Słowniczek

Sklep – sklep internetowy zlokalizowany w domenie https://malgokotlonek.com, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym https://malgokotlonek.com;
Klient –  każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

§ 1 Produkty

Sklep oferuje przede wszystkim konsultacje online i stacjonarne w Warszawie, produkty elektroniczne w formie kursów online, ebooków, webinarów. 

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

1. Klient uprawniony jest do składania zamówień za pośrednictwem strony internetowej malgokotlonek.com  24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia.
2. Klient składa zamówienie, wybierając towar, który chce nabyć, za pomocą kliknięcia w ikonę „Dodaj do koszyka”, a następnie podania swojego loginu i hasła.
3. Jeżeli Klient nie jest jeszcze zarejestrowanym użytkownikiem, musi dokonać stosownej rejestracji podając wymagane dane.
4. W trakcie składania zamówienia Klient:
    4.1. dokonuje wyboru zamawianych towarów i ich  ilości;
    4.2. podaje adres dostawy;
    4.3. dokonuje wyboru formy dostawy;
    4.4. dokonuje wyboru formy płatności;
    4.5. podaje dane do faktury VAT (opcjonalnie).
5. Zamówienie realizowane jest po poprawnym wypełnieniu i wysłaniu formularza, zawierającego dane niezbędne do przesłania towarów.
6. Każde złożone przez Klienta zamówienie Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.
8. Zamówienie będzie gotowe do wysyłki w ciągu 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia jego przyjęcia, chyba że informacja podana na stronie, w karcie danego produktu, określa inny czas dostępności towaru.
9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania towaru.
10.W przypadku konieczności odwołania konsultacji, informację należy zgłosić najpóźniej na 24 godziny przed terminem, w przeciwnym razie sesja jest płatna, nawet jeśli się nie odbędzie.

§ 3 Ceny towarów

1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym towarze.
2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto, w polskich złotych.
3. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca w ramach zawartej umowy.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany ceny nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem przez Sklep danej zmiany.

§ 4 Koszty dostawy

1. Koszty dostawy podane są przy każdym produkcie w sklepie. 
2. Koszty dostawy powinny być zapłacone przez Klienta wraz z zapłatą ceny towaru.
3. Sklep realizuje sprzedaż Produktów elektronicznych w formie przesyłki elektronicznej.

§ 5 Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać według swego wyboru:
1.1. przelewem bankowym na konto w ING Bank Śląski S.A nr: PL 40 1050 1793 1000 0023 1116 0374 PLN,
1.2. bramkę płatności – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
2. Sklep doręcza klientowi fakturę VAT elektronicznie. 

Operator płatności Blue Media
Operator płatności Blue Media

§ 6 Przesyłki zagraniczne

1. Dostawa towarów  za granicę realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Klient sklepu otrzymuje informację o cenie dostawy podczas składania zamówienia. Koszt wysyłki zależny jest od wagi, wielkości zamówionego produktu oraz miejsca dostarczenia.
2. Termin dostawy produktu na terenie Unii Europejskiej wynosi do 14 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia został podany inny termin.
3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest podany na stronie produktu (dni robocze) w trakcie składania zamówienia i liczony jest od:
    3.1. momentu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
    3.2. momentu złożenia zamówienia w przypadku wyboru opcji za pobraniem

§ 7 Anulowanie zamówienia

1. Zamówienie może zostać anulowane:
    1.1. przez Klienta do momentu wysłania zamówionego towaru:
        1.1.1. e-mailem na adres kontakt@malgokotlonek.com,
    1.2. przez Sklep, jeżeli w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia nie zostanie odnotowana wpłata. Jeżeli Klient chce zapłacić w terminie późniejszym niż 7 dni od dnia złożenia zamówienia, konieczny jest kontakt e-mailowy na adres kontakt@malgokotlonek.com. Możliwość powyższa dotyczy wyłącznie zamówienia Klienta, który wybrał opcję przedpłaty.
2. Klient nie może anulować zamówienia towaru, który został już wysłany. O zmianie statusu zamówienia Klient zostanie poinformowany poprzez e-mail.
3. Postanowienie ust. 1 nie uchybia prawu Klienta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9.

§ 8 Czas realizacji zamówienia

1. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy.
2. Termin dostawy produktu na terenie Polski wynosi do 5 dni roboczych, chyba, że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia został podany inny termin.
3. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki jest podany na stronie produktu (dni robocze) w trakcie składania zamówienia i liczony jest od:
    3.1. momentu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sklepu w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
    3.2. momentu złożenia zamówienia w przypadku wyboru opcji za pobraniem

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od dnia otrzymania towaru bez podawania jakichkolwiek powodów. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia zamieszczonego na stronie Sklepu.
2. Zakupiony towar należy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep o decyzji o odstąpieniu od umowy.
3. Zwrotowi podlegają jedynie towary w stanie niezmienionym w stosunku do stanu, w jakim zostały dostarczone Klientowi. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów
4. Zwracany towar należy odesłać na adres Goshico Małgorzata Kotlonek-Horoch ul. Wstępna 34/1 , 26-600 Radom.
5. Po otrzymaniu przesyłki z towarem od klienta Sklep zwróci Klientowi wszystkie płatności otrzymane od Klienta w tym koszty dostarczenia mu Towarów. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,  jakiego użył Klient.
6. Jeżeli zapłata za towar nastąpiła w drodze przedpłaty, kwota ta powiększona będzie o odsetki ustawowe.
7. Środki zostaną zwrócone:
    7.1. przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub, w przypadku niewskazania numeru rachunku bankowego, przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu
    7.2. w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej (zwrot na rachunek karty użytej do płatności)
8. W przypadku gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia towarów inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów. 
9. Koszt odesłania Towaru przez Klienta, będącego konsumentem, ponosi Klient. 
10. Produkty personalizowane oraz szyte na zamówienie indywidualne nie są objęte prawem odstąpienia od umowy. 
11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia, tj. uzyskanie dostępu do produktu cyfrowego, nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do produktu elektronicznego przed terminem, o którym mowa w ust. 1 i jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy. 

§ 10 Reklamacje

1. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Towar bez wad.
2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.
3. Reklamacje należy składać mailowo na adres kontakt@malgokotlonek.com.
4. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Koszty przesłania reklamowanego Towaru ponosi Klient, jeżeli reklamacja okaże się  nieuzasadniona. W przeciwnym przypadku  koszty  przesłania naprawionego bądź wymienionego Towaru ponosi Sklep. Paczki wysłane na koszt GOSHICO nie będą odbierane.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem jest Goshico Małgorzata Kotlonek-Horoch z siedzibą w Radomiu ul. Wstępna 34/1 , wpisana do CEIDG pod numerem NIP 9482202645.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia ogólnego w zakresie ochrony danych osobowych „RODO”.
3. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Dane są usunięte po okresie przedawnienia roszczeń.

Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

A) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
B) do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a od 25 maja 2018 r. o Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
C) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Podanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej jest warunkiem niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania adresu email, a konsekwencją niepodania go będzie brak możliwości uzyskania odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.
8. Zakres przetwarzanych informacji obejmuje dane osobowe w zakresie adresu poczty elektronicznej oraz inne dane tj. temat i treść wiadomości oraz dział, do którego adresowane jest zgłoszenie.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
10. Administrator nie zamierza przetwarzać danych w innym celu, niż wskazany w ust. 2 powyżej.

§ 12 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w  niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.